Πίνακας Επιλεγέντων για την θέση στο Δήμο Άργους Ορεκτικού

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτηρίου

1

8187

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

 

Πίνακας Επιλαχόντων

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτηρίου

1

9885

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

 

Πίνακας μαθητευομένων με Δεσμευμένες θέσεις

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτηρίου

1

6597

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

2

7140

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

3

8715

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

4

8784

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

5

9363

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

6

6359

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

7

7647

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

8

6559

2016

Ν. 4186/2013

ΕΠΑ.Λ.