Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Ψυκτικω?ν Εγκαταστα?σεων και Κλιματισμου?" του Τομε?α Μηχανολογι?ας αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Ψυκτικω?ν Εγκαταστα?σεων και Κλιματισμου?" του Τομε?α Μηχανολογι?ας, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

 

2. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας 'Μηχανολογικω?ν Εγκαταστα?σεων και Κατασκευω?ν' του Τομε?α Μηχανολογι?ας αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου ΤΕΛ ειδικο?τητας "Βιομηχανικω?ν Εγκαταστα?σεων και Βιομηχανικη?ς Παραγωγη?ς", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ?/2003).

3. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κα? το?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας 'Μηχανικω?ν και Ηλεκτρολογικω?ν Συστημα?των Αυτοκινη?του'του Τομε?α Οχημα?των αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β' κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Μηχανω?ν και Συστημα?των Αυτοκινη?του", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

4. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας 'Ηλεκτρολογικω?ν Εγκαταστα?σεων' του Τομε?α Ηλεκτρολογι?ας αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Εγκαταστα?σεων Κτιρι?ων και Βιομηχανικω?ν χω?? ρων" του Τομε?α Ηλεκτρολογι?ας, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

5. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Ηλεκτρονικω?ν Συστημα?των Επικοινωνιω?ν" του Τομε?α Ηλεκτρονικη?ς αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Ηλεκτρονικο?ς Οπτικοακουστικω?ν Συστημα?των" του Ηλεκτρονικου? Τομε?α, που απονεμη?θηκαν με το Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α ?/1971) και το Π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α ?/2003).

6. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Σχεδιαστω?ν Δομικω?ν Ε?ργων" του Τομε?α Δομικω?ν Ε?ργων αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Σχεδιαστω?ν Τεχνικω?ν Ε?ργων με χρη?ση Η/Υ" του Τομε?α Κατασκευω?ν, που απονεμη?θηκαν με το Π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/Α ?/2003).

7. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Βρεφονηπιοκο?μων" του Τομε?α Υγει?ας και Προ?νοιας αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Βρεφονηπιοκο?μων ? Παιδοκο?μων" του Τομε?α Υγει?ας και Προ?νοιας, που απονεμη?θηκαν με τις υπουργικε?ς αποφα?σεις Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β ?/1997) και υπουργικη? απο?φαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β ?/1999).

8. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Νοσηλευτω?ν" του Τομε?α Υγει?ας και Προ?νοιας αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Βοηθω?ν Νοσηλευτω?ν' του Τομε?α Υγει?ας και Προ?νοιας, που απονεμη?θηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ?/2001), υπουργικη? απο?φαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ?/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ?/2003).

9. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας 'Υπαλλη?λων Διοι?κησης και Οικονομικω?ν Υπηρεσιω?ν' του Τομε?α Οικονομικω?ν και Διοικητικω?ν Υπηρεσιω?ν αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Υπαλλη?λων Οικονομικω?ν Υπηρεσιω?ν' του Τομε?α Οικονομι?ας και Διοι?? κησης, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/ Α ?/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ?/1998).

10. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας 'Υπαλλη?λων Τουριστικω?ν Επιχειρη?σεων' του Τομε?α Οικονομικω?ν και Διοικητικω?ν Υπηρεσιω?ν αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Υπαλλη?λων Ξενοδοχειακω?ν Επιχειρη?σεων" του Τομε?α Οικονομι?ας και Διοι?κησης, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ?/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ?/1998).

11. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Πλοια?ρχων Ε.Ν." του Τομε?α Πλοια?ρχων Ε.Ν. αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Πλοια?ρχων Ε.Ν." του Ναυτικου? και Ναυτιλιακου? Τομε?α, που απονεμη?θηκαν με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α ?/1998), ο?πως τροποποιη?θηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α ?/1999) και το Π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/Α ?/2001).

12. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Μηχανικω?ν Ε.Ν." του Τομε?α Μηχανικω?ν Ε.Ν. αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Μηχανικω?ν Ε.Ν." του Ναυτικου? και Ναυτιλιακου? Τομε?α, που απονεμη?θηκαν με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α ?/1998), ο?πως τροποποιη?θηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α ?/1999) και το Π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/A ?/2001), με την κοινη? υπουργικη? απο?φαση Ε/6742/1999 των Υπουργω?ν Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΦΕΚ 416/Β ?/1999) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ?/2003).

13. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν. 3475/2006 ειδικο?τητας "Συντη?ρησης Ε?ργων Τε?χνης ? Αποκατα?στασης" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Συντη?ρησης Ε?ργων Τε?χνης ? Αποκατα?στασης" του Τομε?α Εφαρμοσμε?νων Τεχνω?ν, που απονεμη?θηκαν με το Π.δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/Α ?/2002).

14. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας 'Χημικω?ν Εργαστηρι?ων και Ποιοτικου? Ελε?γχου Υλικω?ν'αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Χημικω?ν Εργαστηρι?ων και Ποιοτικου? Ελε?γχου Υλικω?ν' του Τομε?α Χημικω?ν Εργαστηριακω?ν Εφαρμογω?ν, που απονεμη?θηκαν με το Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

15. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Αισθητικη?ς Τε?χνης" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Αισθητικη?ς Τε?χνης" του Τομε?α Αισθητικη?ς ? Κομμωτικη?ς, που απονεμη?θηκαν με την υπουργικη? απο?φαση Α5/2005/20.04.1999 (ΦΕΚ 749/Β ?/1999).

16. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 Υπ. Υγει?ας ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Νοσηλευτω?ν" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Νοσηλευτω?ν", που απονεμη?θηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ?/2001), υπουργικη? απο?φαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ?/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ?/2003).

17. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Γενικη?ς Νοσηλει?ας" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Νοσηλευτω?ν", που απονεμη?θηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ?/2001), υπουργικη? απο?φαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ?/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ?/2003).

18. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Τεχνιτω?ν Μηχανω?ν και Συστημα?των Αυτοκινη?του" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Μηχανω?ν και Συστημα?των Αυτοκινη?του', που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

19. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Τεχνιτω?ν Ηλεκτρολογικω?ν Συστημα?των Αυτοκινη?του" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Ηλεκτρομηχανικω?ν Συστημα?των και Αυτοματισμου? Αυτοκινη?του", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ?/2003).

20. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Τεχνιτω?ν Ηλεκτρολογικω?ν Εργασιω?ν" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Εγκαταστα?σεων Κτιρι?ων και Βιομηχανικω?ν χω?ρων", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

21. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Υπ. Παιδει?ας του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας 'Αμαξωμα?των' αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Α ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Αμαξωμα?των', που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

22. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Τεχνιτω?ν Αμαξωμα?των" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Α ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Αμαξωμα?των", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

23. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Μηχανοσυνθετω?ν Αεροσκαφω?ν" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Μηχανοσυνθετω?ν Αεροσκαφω?ν", που απονεμη?θηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ?/1985) και το α?ρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ?/2003).

24. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Γενικη?ς Βρεφονηπιοκομι?ας" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Βοηθω?ν Βρεφονηπιοκο?μων ? Παιδοκο?μων", που απονεμη?θηκαν με τις υπουργικη? απο?φαση Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/ Β ?/1997) και υπουργικη? απο?φαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β ?/1999).

25. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Σχεδιαστω?ν Τεχνικω?ν Εφαρμογω?ν με χρη?ση Η/Υ"αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Σχεδιαστω?ν Τεχνικω?ν Ε?ργων με χρη?ση Η/Υ" του Τομε?α Κατασκευω?ν, που απονεμη?θηκαν με το Π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/Α ?/2003).

26. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Υπαλλη?λων Οικονομικω?ν Καθηκο?ντων"αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Υπαλλη?λων Οικονομικω?ν Υπηρεσιω?ν' του Τομε?α Οικονομι?ας και Διοι?κησης, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ?/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ?/1998).

27. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Ξενοδοχειακω?ν Επιχειρη?σεων" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Ξενοδοχειακω?ν Επιχειρη?σεων" του Τομε?α Οικονομι?ας και Διοι?κησης, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ?/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ?/1998).

28. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Υπαλλη?λων Διοικητικω?ν Καθηκο?ντων" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας 'Υπαλλη?λων Διοι?κησης' του Τομε?α Οικονομι?ας και Διοι?κησης, που απονεμη?θηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ?/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ?/1998).

29. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητει?ας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικο?τητας "Τεχνιτω?ν Ηλεκτρονικω?ν Συσκευω?ν Εγκαταστα?σεων και Υπολογιστικω?ν Μονα?δων" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?χων τι?τλου TEE Α ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Ηλεκτρονικο?ς Συ? σκευω?ν και Εγκαταστα?σεων", που απονεμη?θηκαν με το Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α ?/1971) και το Π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α ?/2003).

30. Χορηγου?νται επαγγελματικα? δικαιω?ματα στους κατο?χους τι?τλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 (αρμοδιο?τητας Υπουργει?ου Εθνικη?ς Παιδει?ας και Θρησκευμα?των και λοιπω?ν Υπουργει?ων) ειδικο?τητας "Κομμωτικη?ς Τε?χνης" αντι?στοιχα με τα επαγγελματικα? δικαιω?ματα των κατο?? χων τι?τλου TEE Β ? κυ?κλου σπουδω?ν ειδικο?τητας "Κομμωτικη?ς Τε?χνης", που απονεμη?θηκαν με τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α ?/2014).