Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 μέχρι και τηνΠαρασκευή 1 Απριλίου 2016 θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Ιουνίου 2016 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2):

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Ιωάννινα- Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα

ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Ιωάννινα- Ηράκλειο-Πάτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- -Ιωάννινα- Ηράκλειο -Λάρισα

ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη- -Ιωάννινα- Ηράκλειο- Λάρισα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ : Αθήνα- Θεσσαλονίκη

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την αριθμ. 46279/A5/17-03-2016 απόφαση και την αριθμ. 46284/Α5/17-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα σε όλες τις γλώσσες μόνο στηνΚοζάνη και στην Φλώρινα, και δεν θα υπάρχει εξεταστικό κέντρο στην Καστοριά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
  • Ένα παράβολο δημοσίου (e-paravolo ? εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr), όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753/01-06-2010 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α(Α1-Α2),

β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1-Β2),

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1-Γ2).

  • Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.2008 τ.Α?) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές είναι:

1.Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,

2.Το διαβατήριο

3.Η άδεια οδήγησης

4.Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, με επίδειξη του πρωτοτύπου.

 

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα Κ.Ε.Π.

Για τους Αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/09.03.1999 τ. Α?) σύμφωνα με την οποία «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους ? Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ,από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».  

   Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ: www.minedu.gov.gr.