Με μεγάλη χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι το ΙΚΥ ( Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) απένειμε στο σχολείο μας τη Διαπίστευση ERASMUS η οποία αναφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2021−2027 (ισχύς μέχρι 31-12-2027) και είναι απαραίτητη για να μπορεί ένας φορέας να υλοποιεί δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας με τρόπο συστηματικό. Συγκεκριμένα:

  • Διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
  • Επιβεβαιώνει ότι ο φορέας διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα για να οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξής του.

Η Διαπίστευση απονέμεται με βάση την επίδοση στο κριτήριο της συνάφειας και στις επιμέρους πτυχές του σχεδίου Erasmus που υποβάλαμε, ήτοι τους στόχους, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση. Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσαμε είναι 92/100.

Οι στόχοι της Διαπίστευσης ERASMUS είναι:

  • Η ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων με δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μαθησιακής κινητικότητας.
  • Η υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
  • Η προώθηση της ποιοτικής εργασίας για νέους με την καλλιέργεια ικανοτήτων σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης όσων εργάζονται με και για τους νέους.
  • Η υποστήριξη εννοιών όπως ένταξη και πολυμορφία, διαπολιτισμικός διάλογος, αλληλεγγύης, ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους νέους στην Ευρώπη.