ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Υποβολή ενστάσεων 17 και 18 Οκτωβρίου.